با سلام. در جلسات قبل به معرفی پایتون ، عملگرها  و ساختار داده های مختلف آن پرداختیم. در این جلسه به آموزش پایتون – شرط if می پردازیم.


آموزش پایتون – شرط if


if

پایتون شروط منطقی معمول ریاضی زیر را پشتیبانی می کند:

برابری: a==b

نابرابری: a!=b

بزرگتر از: a>b

بزرگتر مساوی از: a>=b

کوچکتر از: a<b

کوچکتر مساوی از: a<=b

این شروط می توانند به روش های مختلف و در شرط if یا حلقه for استفاده شوند.

جمله شرطی ifبا کلیدواژه ifاستفاده می شود. برای درک بهتر موضوع مثال زیر را مشاهده کنید.

جمله if

در این مثال، از متغییرهای a و b به عنوان بخشی از جمله شرط استفاده شده است که آیا b بزرگتر از a است یا نه؟ اگر b بزرگتر باشد عبارت b بزرگتر است را چاپ می کند. به نحوه خاص نگارش دستورات دقت نمایید. این نگارش خاص، : جلو عبارت if و فاصله عبارت print هستند. برای فم بهتر موضوع، مثال زیر را مشاهده نمایید.

خطا در جمله if


آموزش پایتون – شرط if


elif

این کلیدواژه برای این استفاده می شود تا به پایتون بگوید، اگر این شرط برقرار نبود، یک شرط دیگر را چک کن. مثال زیر را مشاهده کنید.

جمله elif

در این مثال، اگر b از a بزرگتر باشد، یک عبارت و اگر aبا b برابر باشد عبارت دیگری چاپ می شود.

else

این کلیدواژه برای این استفاده می شود تا به پایتون بگوید، غیر از شروط مذکور هر شرط دیگری برقرار بود کاری انجام بده. مثال زیر را مشاهده کنید.

جمله else

در این مثال اگر a از b بزرگتر باشد، شرط اول برقرار است. اگر b با a برابر باشد، عبارت دوم را چاپ می کند. در این این صورت عبارت سوم چاپ می شود.

دستورات if و else بدون elif هم می توانند استفاده شوند.


آموزش پایتون – شرط if


if و if … else کوتاه شده

جملات if و if … else برای سادگی بیشتر می توانند در یک خط استفاده شوند. مثال های زیر را مشاهده کنید.

if کوتاه شده

if… else کوتاه شده

if  و چند else کوتاه شده


آموزش پایتون – شرط if


کلید واژه and

این کلیدواژه یک عملگر منطقی است که برای ترکیب شروط استفاده می شود. برای اطلاع بیشتر بخش آموزش عملگرها را مشاهده کنید. همچنین مثال زیر را مشاهده کنید.

جمله if و and

کلیدواژه or

این کلیدواژه نیز یک عملگر منطقی است که برای ترکیب شروط استفاده می شود. برای اطلاع بیشتر بخش آموزش عملگرها را مشاهده کنید. همچنین مثال زیر را مشاهده کنید.

جمله if و or

منبع: w3schools.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *