در قسمت پروژه ها ، کلیه پروژه هایی که توسط Matlabing انجام شده است، ارائه میشود. در ارائه این پروژه ها سعی شده است، مسئله، پیشنیازها، چالش ها، راه حل ارائه شده و در نهایت خروجی ها بیان شود.