در قسمت آموزش ها، تمامی محتوای آموزشی شامل ArcGIS، Matlab و Python که  توسط Matlabing فراهم شده است، منتشر می شوند. سعی شده است،  ارائه محتوای آموزشی  تا حد امکان خلاصه باشد و محتوا را کامل انتقال دهد.

ثبت مختصات و مسیر در Google earth و ذخیره آن به فرمت DXF

Google earth یک منبع مناسب و نرم افزار کاربردی برای …

Posted in آموزش | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

آموزش GIS

با سلام. در این نوشته درباره دوره آموزش GIS که …

Posted in GIS, آموزش | Tagged , , , , , , | Leave a comment

آموزش پایتون – آرایه (بخش هجدهم)

با سلام . در بخش هفدهم از سری مباحث آموزش پایتون …

Posted in Python, آموزش | Tagged , , , , | Leave a comment

آموزش پایتون – Lambda (بخش هفدهم)

Posted in Python, آموزش | Tagged , , , , | Leave a comment

آموزش پایتون – توابع (بخش شانزدهم)

با سلام. در بخش پانزدهم از سری مباحث آموزش پایتون، …

Posted in Python, آموزش | Tagged , , , , | Leave a comment

آموزش پایتون – حلقه for (بخش پانزدهم)

با سلام در بخش چهاردهم از سری مباحث آموزش پایتون، …

Posted in Python, آموزش | Tagged , , , , | Leave a comment

آموزش پایتون – حلقه While (بخش چهاردم)

با سلام. در بخش سیزدهم از آموزش پایتون، به بیان شرط …

Posted in Python, آموزش | Tagged , , , , | Leave a comment

آموزش پایتون – شرط if (بخش سیزدهم)

با سلام. در جلسات قبل به معرفی پایتون ، عملگرها  و ساختار داده های مختلف …

Posted in Python, آموزش | Tagged , , , , | Leave a comment

آموزش پایتون – Dictionary (بخش دوازدهم)

در قسمت های قبل آموزش پایتون، درباره مجموعه داده های …

Posted in Python, آموزش | Tagged , , , , | Leave a comment

آموزش پایتون – Set (بخش یازدهم)

از جلسه نهم از سری مباحث آموزش پایتون، به یاد داریم …

Posted in Python, آموزش | Leave a comment